Recreantenloop en Jeugdloop

A. Indeling in categorieën (leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van leeftijd op de dag van het evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de haar door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

B. Minimum leeftijd per afstand

Recreantenloop: 6 jaar
Jeugdloop: 6 t/m 18 jaar

C. Inschrijfkosten & belangrijke data

  Recreantenloop Jeugdloop
Inschrijfbedrag € 22,- € 11,-
Sluiting inschrijving Vol = Vol Vol = Vol
Deadline wijzigen van gegevens 28 augustus 28 augustus

 

D. Deelnemingsvoorwaarden

 • De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.
 • Deelnemers van de Recreantenloop ontvangen uiterlijk een week voor het evenement per e-mail het startnummer. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Het startpakket voor de Recreantenloop wordt naar het opgegeven adres van de Deelnemer opgestuurd.
 • Een groep bij de Jeugdloop bestaat uit minimaal 6 leerlingen/personen.
 • De startpakketten voor de Jeugdloop worden toegestuurd naar het opgegeven adres.
 • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Bij de Jeugdloop is het mogelijk om begeleidersnummers aan te vragen, hiervoor geldt de volgende regeling:
  o 6 – 12 jaar: 1 begeleider op 6 kinderen
  o 13 – 18 jaar: 1 begeleider op 15 deelnemers
  o Speciaal onderwijs: in overleg met de Organisator

E. Prijzen

Deelnemers van de Recreantenloop maken geen kans op prijzen. Deelnemers aan de Jeugdloop maken kans op ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

F. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

G. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

H. Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk tyvek waarop het haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op haar borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator geleverde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke haar zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van de Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

I. Tijdsregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de eventuele tussentijden van de Deelnemer vast. De vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een BibTag op de juiste wijze draagt.

J. Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/ of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Menzis AA Drink Chiquita Dagblad van het Noorden GasTerra Gemeente Groningen Gemeente Haren Marathon Photos MB Promotions NewComm IT OOG Radio en TV RTV Noord Zalsman Groningen Runner's World Magazine